2Ways

Choose which way you want to Go ?

Do it right now ? Or it will be too late......

2ழிள்

நீங்கள் செல்ல விரும்பும் வழியைத் தேர்வுசெய்க?

இப்போது அதை செய்ய? அல்லது இது மிகவும் தாமதமாக இருக்கும் ........, நீங்கள் அதை இழப்பீர்கள்

Be
Watchful

விழிப்பாய்
இருங்கள்

Trumpet will Sound

எக்காளம் ஒலிக்கும்

Keep your lamp burning

உங்கள் விளக்கு அணையாமல் இருக்க எண்ணெயுடன் தயாராக இருக்கட்டும்

The Parable of the Ten Virgins, also known as the Parable of the Wise and Foolish Virgins or the Parable of the ten bridesmaids, [Matthew 25:1-13] is one of the parables of Jesus.

புத்திசாலித்தனமான மற்றும் முட்டாள்தனமான கன்னியர்களின் உவமை [மத்தேயு 25: 1-13] இயேசுவின் உவமைகளில் ஒன்றாகும்.JESUS IS COMING SOON (2ND COMING)


Bible : Mathew 25: 1-13

 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
 2. And five of them were wise, and five were foolish.
 3. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:
 4. But the wise took oil in their vessels with their lamps.
 5. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
 6. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.
 7. Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
 8. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.
 9. But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.
 10. And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.
 11. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.
 12. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.
 13. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.

மத்தேயு 25: 1-13

 1. அப்பொழுது, பரலோகராஜ்யம் தங்கள் தீவட்டிகளைப் பிடித்துக்கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டுபோகப் புறப்பட்ட பத்துக் கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும்.
 2. அவர்களில் ஐந்துபேர் புத்தியுள்ளவர்களும், ஐந்துபேர் புத்தியில்லாதவர்களுமாயிருந்தார்கள்.
 3. புத்தியில்லாதவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டுபோனார்கள், எண்ணெயையோ கூடக்கொண்டுபோகவில்லை.
 4. புத்தியுள்ளவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளோடுங்கூடத் தங்கள் பாத்திரங்களில் எண்ணெயையும் கொண்டுபோனார்கள்.
 5. மணவாளன் வரத் தாமதித்தபோது, அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரைமயக்கமடைந்து தூங்கிவிட்டார்கள்.
 6. நடுராத்திரியிலே: இதோ, மணவாளன் வருகிறார், அவருக்கு எதிர்கொண்டுபோகப் புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று.
 7. அப்பொழுது, அந்தக் கன்னிகைகள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து, தங்கள் தீவட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள்.
 8. புத்தியில்லாதவர்கள் புத்தியுள்ளவர்களை நோக்கி: உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்குக் கொஞ்சங்கொடுங்கள், எங்கள் தீவட்டிகள் அணைந்துபோகிறதே என்றார்கள்.
 9. புத்தியுள்ளவர்கள் பிரதியுத்தரமாக: அப்படியல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமலிராதபடி, நீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்திற்குப் போய், உங்களுக்காக வாங்கிக்கொள்ளுங்கள் என்றார்கள்.
 10. அப்படியே அவர்கள் வாங்கப் போனபோது மணவாளன் வந்துவிட்டார்; ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவரோடேகூடக் கலியாண வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள்; கதவும் அடைக்கப்பட்டது.
 11. பின்பு, மற்றக் கன்னிகைகளும் வந்து: ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, எங்களுக்குத் திறக்கவேண்டும் என்றார்கள்.
 12. அதற்கு அவர்: உங்களை அறியேன் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.
 13. மனுஷகுமாரன் வரும் நாளையாவது நாழிகையையாவது நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள்.

Benchmark test!

What is Benchmark test ? (a test designed or used to establish a point of comparison for the performance or effectiveness of something)

பெஞ்ச்மார்க் சோதனை ? (ஒரு புள்ளியை நிறுவ வடிவமைக்கப்பட்ட அல்லது பயன்படுத்தப்படும் சோதனை ஏதாவது செயல்திறன் அல்லது செயல்திறனுக்கான ஒப்பீடு)

You need to be checked for your effectiveness (செயல்திறன்) to go to the Kingdom of God. For that you need to
    FEAR | SERVE | OBEY God the Saviour (Jesus Christ)

தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குச் செல்ல உங்கள் செயல்திறனை (சரிபார்க்க) நீங்கள் சோதிக்க வேண்டும். அதற்கு - பயம் | சேவை | இரட்சகராகிய கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள் (இயேசு கிறிஸ்து)

Step 1 (படி 1)
Have you been cleansed by the Blood of Jesus - Ask Jesus to forgive your SIN’s and come into your Heart!

(இயேசுவின் இரத்தத்தால் நீங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா - உங்கள் பாவத்தை மன்னித்து உங்கள் இதயத்திற்குள் வரும்படி இயேசுவிடம் கேளுங்கள்!)

Step 2 (படி 2)
Is your heart filled with the GOOD FRUITS?

(உங்கள் இதயம் நல்ல கனிகளால் நிரம்பியிருக்கிறதா?)

Fruit of Spirit ( YOU NEED TO DO IT)
ஆவியின் கனி (நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும்)
Bible - Galatians 5:22-23
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.

கலாத்தியர் 5:22-23
ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம்,சாந்தம், இச்சையடக்கம்; இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை.

Step 3 (படி 3)
Be a witness for Jesus Christ.

(இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக இருங்கள்.)

Share this wonderful experience with all your friends and loved ones, so that they may also be in the Kingdom of God.

(இந்த அற்புதமான அனுபவத்தை உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் அன்பானவர்கள் அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள், இதனால் அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலும் இருக்கக்கூடும்.)

Book
of Life

Now you are ready to Go to the Kingdom of God. (HEAVEN – NARROW WAY) You have a place reserved for you in HEAVEN - Your name is written in the ‘Book of Life‘

Bible Revelation 3:5
He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.

Bible Revelation 20:15
And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire (HELL).

(இப்போது நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குச் (ஹெவன் - குறுகலான வழி) செல்லத் தயாராக உள்ளீர்கள். உங்களுக்காக ஹெவனில் ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது - உங்கள் பெயர் ‘வாழ்க்கை புத்தகத்தில்’ எழுதப்பட்டுள்ளது)

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:5
ஜெயங்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனுக்கு வெண்வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும்; ஜீவபுஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கிப்போடாமல், என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:15
ஜீவபுஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாகக் காணப்படாதவனெவனோ அவன் அக்கினிக்கடலிலே(நரகம் (HELL) - விரிவான பாதை) தள்ளப்பட்டான்.